Algemene voorwaarden

Bij Mies
Buskensstraat 1
5427 CK BOEKEL
Nederland
Tel. +31 (0)492-330452
Miesboekel@gmail.com
www.bijmies.com

Bij Mies Kleding en Lifestyle Winkel
Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland nr. 82633916
BTW nr. NL003708554B11

Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van “bij Mies, gevestigd te Boekel, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.bijmies.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden uitgesloten en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door “bij Mies”worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van “bij Mies” worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door”bij Mies” ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.6 Daar “bij Mies” veel Handgemaakte en van Natuurlijke producten vervaardigde artikelen verkoopt kunnen er altijd enige afwijkingen in het product aanwezig zijn. Op deze artikelen wordt geen garantie gegeven.
1.7 Koper heeft zijn verantwoordelijkheid m.b.t. het plaatsen, ophangen en gebruiken van geleverde artikelen. “bij Mies” is echter niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolg schade die afnemer, koper

of een derde ter zake van de producten mocht lijden.
1.8 “bij Mies”behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst)

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van “bij Mies” zijn vrijblijvend en “bij Mies” behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling/koop door “bij Mies. “bij Mies” is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt “bij Mies” dit mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief kosten van verpakking en BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
3.2 “bij Mies” kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling zal vooral geschieden door contante betaling of via de pin in onze winkel afwijkingen in deze zal altijd gaan in overleg met ons in de winkel.
4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals staat aangegeven in onze winkel.

Artikel 5. Levering

5.1 “bij Mies”zal vooral uit voorraad leveren uitzonderingen zullen altijd met de klant besproken worden in onze winkel.
5.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval

gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 6. Garantie

6.1 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of melden bij ons in de winkel”bij Mies” worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
6.3 Fabrieksgarantie; Mocht een artikel binnen de fabrieksgarantie van de leverancier vallen, dan kunt u contact opnemen met “bij Mies”. Wij schakelen de leverancier in, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd wordt of vervangen wordt.

Artikel 7 Overmacht

7.1 In geval van overmacht is “bij Mies” niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft “bij Mies in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per e-mail aan u mee te delen en zulks zonder dat “bij Mies” gehouden is tot enige schadevergoeding.
7.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan “bij Mies” kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,vertraging van de import en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt worden door “bij Mies vertrouwelijk behandeld. 8.2 “bij Mies” neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
8.3 “bij Mies” verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 9. Klachten en reclames

9.1 Zodra het artikel door u is ontvangen, heeft u de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Indien dit niet het geval is, dient u “bij Mies” daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de koop, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail of persoonlijk gemotiveerd kennis te geven.

9.2 De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te aller tijde ongegrond worden verklaard.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 “bij Mies” is niet aansprakelijk indien er schade is te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen aan het product of in winkel, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
10.2 In geen geval kan “bij Mies” aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door bezoek in onze winkel inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper.

10.3 “bij Mies” is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “bij Mies”. “bij Mies” is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 10.4 Indien “bij Mies”, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 11. Opzicht

11.1 Als service kunnen producten opzicht meegenomen worden afspraken worden daarvoor in de winkel met u besproken en op papier worden vastgelegd.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

- zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven,
- zullen “bij Mies” en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Kopen op afstand

13.1 Bij bestellingen via onze webwinkel gelden de voorwaarden voor herroeping zoals deze op de webwinkel zijn vermeld
13.2 Bij bestellingen heeft u een bedenktijd van 14 dagen
13.3 Bij de retournering van een bestelling zijn de kosten van het terugsturen voor de consument